wù méngméng: Fung Ming Chip, C. N. Liew, Lu Yanpeng, Qin Chong, Sheng Penghui, Wang Gongyi, Yan Shanchun and Zhu Yiyong

Group Exhibition "wù méngméng"

 

Featuring artists Fung Ming Chip, C. N. Liew, Lu Yanpeng, Qin Chong, Sheng Penghui, Wang Gongyi, Yan Shanchun and Zhu Yiyong.