Ink - A Witness to Millenia: Liu Kuo-Sung, Kurt Chan, Fong Chung-Ray, Fung Ming Chip, Lam Tung Pang, Li Hao, C. N. Liew, Qin Feng, Wesley Tongson, Wang Gongyi, Wu Chi-Tsung, Yan Shanchun

August - October 2022, Hong Kong