Inkchronicity: Li Hao, C.N. Liew, Qi Yu and Zhong Yueying